مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مجيد وزيري سرشك, , "ارائه مدل ديناميکي فازي جهت ارزيابي ريسک خرابيها در سيستم", هشتمين کنگره ملي تازه يافته در مديريت و مهندسي صنايع با تاکيد بر توانمندي و هوش رقابت, تهران, 1400
    Status: Available PDF
2. مجيد وزيري سرشك, , "تجزيه و تحليل حالات خرابي وآثار آن با رويکرد ميانگين هندسي وزني فازي", هشتمين کنگره ملي تازه يافته در مديريت و مهندسي صنايع با تاکيد بر توانمندي و هوش رقابت, تهران, 1400
    Status: Available PDF