کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
چالش هاي فرهنگي فراروي خانواده در جهان معاصر 1395/03/17 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد معاونت فرهنگي
انديشه سياسي (باتکيه بربيانيه گام دوم انقلاب) 1398/06/20 دانشگاه آازاد اسلامي خوراسگان دفتر نمايندگي نهاد رهبري


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کاربرد اسناد درپژوهش هاي تاريخي 1396/09/18 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان
تحليل وبررسي مفهوم تاريخ از پيشامدرن تا پسامدرن 1397/09/21 مرکز انجمن هاي علمي معلمان انجمن هاي علمي معلمان دبيران تاريخ استان اصفهان
زن ايراني درگذار از سنت به مدرنيته 1398/09/18 مرکز تحقيقات معلمان اصفهان اداره تکنولوژي وگروه هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان