طرحهای پژوهشی

1. سهیلا ترابی فارسانی پوراندخت پورنادری رضوان رشیدی مریمl زارعی , "زن وتحول گفتمان از خلال نشريه هاي زنان از مشروطه تاپهلوي", تاریخ تصویب طرح :1393/08/01, تاریخ خاتمه :1395/04/22
2. سهیلا ترابی فارسانی , "پيدايش وتحول اتاق ايران از آغاز تاانقلاب اسلامي ", تاریخ تصویب طرح :1389/05/10, تاریخ خاتمه :1391/10/10
3. سهیلا ترابی فارسانی , "کارکرد روزنامه هاي روشنفکري قبل وبعد از مشروطه باتکيه برروزنامه هاي قانون وصوراسرافيل وروح القدس ", تاریخ تصویب طرح :1387/07/09, تاریخ خاتمه :1389/07/09
4. سهیلا ترابی فارسانی , "پژوهش اسناد نظام تعليم وتربيت امورمعارف", تاریخ تصویب طرح :1387/06/13, تاریخ خاتمه :1389/06/13
5. سهیلا ترابی فارسانی , "زنان ونوگرايي ازدوره ناصرالدين شاه تاپهلوي ", تاریخ تصویب طرح :1383/07/26, تاریخ خاتمه :1386/07/26