مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مریم شمس فلاورجانی , مهربان هادی پیکانی, سهیلا ترابی فارسانی, " 7. ارزيابي کاربست الگوي حکومت‌ داري امير کبير به عنوان الگوي مديريت دولتي ", فصلنامه مطالعات ومديريت و توسعه پايدار, Vol 1-1, 1400, PP.181-215
    Status: Unavailable PDF
2. سید مهدی حبییبی, شکوه اعرابی, سهیلا ترابی فارسانی , "تحليل نماد شناسانه و کهن الگويي اسطوره نبرد هوشنگ و مارسياه درشاهنامه فردوسي", فصلنامه علمي پژوهش هاي تاريخي, Vol 57-13, 1400, PP.35-52
    Status: Unavailable PDF
3. سیاوش شهریور, سهیلا ترابی فارسانی, علیرضا ابطحی, "نگاهي تازه برتامين امنيت اجتماعي دوران رضاشاه (با تاکيد برآزادي هاي اجتماعي -سياسي)", فصلنامه علمي -پژوهشي پژوهشنامه تاريخ, Vol 16-62, 1400, PP.133-158
    Status: Unavailable PDF
4. هدایت بهنام پور, محمد کریم یوسف جمالی, سهیلا ترابی فارسانی, "تکاپوهاي سياسي وتجار کمپاني هند شرقي انگليس براي اثر گذاري درايران وآرايش قدرت درکرانه هاي ايراني خليج فارس", دوفصلنامه علمي مطالعات جهان اسلام, Vol 9-17, 1400, PP.79-97
    Status: Unavailable PDF
5. جوان اسکات, سهیلا ترابی فارسانی , "تاريخ زنان", دوفصلنامه علمي -تخصصي کارنامه تاريخ, Vol 6-14, 1399, PP.107-142
    Status: Unavailable PDF
6. جیم شارپ, سهیلا ترابی فارسانی , "ترجمه تاريخ از پايين", دوفصلنامه کارنامه تاريخ, Vol 6-13, 1399, PP.1-27
    Status: Unavailable PDF
7. سید مهدی حبیبی, شکوه اعرابی , سهیلا ترابی فارسانی, "تحليل اسطوره جمشيد نقل شده درشاهنامه وتاريخ هاي اسلامي با رويکرد نقد کهن الگويي", پزوهش ها ي تاريخي, Vol 12-2-, 1399, PP.103-120
    Status: Unavailable PDF
8. سهیلا ترابی فارسانی , "شرکت اتحاديه :از صرافي تا چالش هاي تجارت ( از خلال اسناد بايگاني اتحاديه )", گنجينه اسناد, Vol 30-3-, 1399, PP.55-78
    Status: Unavailable PDF
9. هاجر صالحی, سهیلا ترابی فارسانی, احمد کامرانی فر, "ريخت شناسي شورش هاي نان درعصر مظفري", تاريخ و تمدن اسلامي, Vol 15-30, 1398, PP.127-150
    Status: Unavailable PDF
10. سهیلا ترابی فارسانی, "روش شناسي ومساله شناسي طبقات اجتماعي در پژوهش هاي تاريخي احمد اشرف", فصلنامه تاريخ مردم مردم نامه, Vol 8و9, 1398, PP.133-138
    Status: Available PDF
11. هومان محمدی شرف آباد, شکوه اعرابی هاشمی, سهیلا ترابی فارسانی , "گفتمان فکري وسياسي طريقت نقشبنديه درعصرتيموريان", فصلنامه مطالعات تاريخ اسلام, Vol 11-41, 1398, PP.155-179
    Status: Available PDF
12. فاطمه سادات جلالی, سهیلا ترابی فارسانی, فیض الله بوشاسب, "بررسي وتحليل نسخه خطي نامه احمدب با حفظ الصحه ايلامب اثر دکتر اميرخان عاشوري 1332ق.", مجله علمي پژوهشي تاريخ پزشکي, Vol 11(38, 1398, PP.75-96
    Status: Unavailable PDF
13. هاجر صالحی, سهیلا ترابی فارسانی, احمد کامرانی فر, "ريخت شناسي شورش هاي نان درعصر مظفري", نيم سال نامه علمي -پژوهشي گروه تاريخ و تمدن اسلامي, Vol 15-30, 1398, PP.127-150
    Status: Unavailable PDF
14. محمود نقدی پور, فیض الله بوشاسب, سهیلا ترابی فارسانی, "مفهوم حريت از منظر روحانيت صدر مشروطه مطالعه تطبيقي نظرات شيخ فضل الله نوري ، ميرزاي نائيني ، شيخ ابراهيم زنجاني واسدالله خرقاني", مطالعات سياسي, Vol 11-44, 1398, PP.21-36
    Status: Unavailable PDF
15. احمد بابایی, سهیلا ترابی فارسانی, محمد حسن میرحسینی, "عوامل موثر بررشد واستقرار آموزش نوين در يزد از مشروطه تا پهلوي اول", پژوهشهاي تاريخي, Vol 11-4-, 1398, PP.37-56
    Status: Unavailable PDF
16. علی رحمتی, شکوه اعرابی, سهیلا ترابی فارسانی, "بررسي جايگاه ايل قراچورلر در درگيريهاي نظامي وچالش هاي سياسي عصر نادرشاه", نشريه پژوهشهاي تاريخي, Vol 11-4, 1398, PP.17-36
    Status: Unavailable PDF
17. رسول مظاهری, سهیلا ترابی فارسانی, شکوه اعرابی هاشمی, "تاريخ نگاري محلي ايران درپسامشروطه", دوفصلنامه تاريخ نگري وتاريخ نگاري, Vol 29-24, 1398, PP.213-230
    Status: Unavailable PDF
18. فاطمه سادات جلالی, سهیلا ترابی فارسانی, فیض الله بوشاسب, "بررسي وضعيت بهداشتي وپزشکي دوره قاجار باتکيه برسفرنامه پولاک", فصلنامه علمي -پزوهشي تاريخ پزشکي, Vol 10(37, 1397, PP.43-58
    Status: Unavailable PDF
19. عبدالرضا فولادوند, سهیلا ترابی فارسانی, "دلايل وفرايند برکناري موليتور بلژيکي از رياست کل پست وتلگراف درمجلس چهارم شوراي ملي", اسناد بهارستان, Vol 12, 1397, PP.59-72
    Status: Unavailable PDF
20. عبدالرضا فولادوند, سهیلا ترابی فارسانی , علیرضا ابطحی, "بررسي روند چگونگي شکل گيري و گسترش نهاد نوين پست در دوره قاجار و پهلوي اول", فصلنامه علمي و پژوهشي پژوهشنامه تاريخ, Vol 13-51, 1397, PP.105-122
    Status: Available PDF
21. شهلا منصوری قوام آبادی , سهیلا ترابی فارسانی , فیض الله بوشاسب گوشه , "مطالعه موردي بررسي بحران هاي اجماعي دوره مظفري به روايت مرآت الوقايع مظفري", فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ, Vol 13-49, 1397, PP.158-176
    Status: Available PDF
22. علی نادریان فر, علیرضا ابطحی , سهیلا ترابی فارسانی , "بررسي چگونگي ايجاد معارف نوين دربلوچستان وسير عملکرد آن دردوره پهلوي اول", پژوهش هاي تاريخي اسلام و ايران, Vol 22, 1397, PP.175-198
    Status: Available PDF
23. شهلا منصوری قوام آبادی, سهیلا ترابی فارسانی , فیض الله بوشاسب گوشه, "تمايزها ودگرگوني هاي تاريخ نويسي رسمي قاجارها ازفتحعلي شاه تا ناصرالدين شاه", فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ, Vol 13-48, 1397, PP.99-119
    Status: Available PDF
24. اسدالله زاغیان, فیض الله بوشاسب, سهیلا ترابی فارسانی, "تحليل عملکرد دولت مرکزي وحاکمان محلي آذربايجان در رويارويي باشورش شيخ عبيدالله شمزيني", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 10-4-, 1397, PP.115-133
    Status: Available PDF
25. محمود نقدی پور, فیض الله بوشاسب گوشه, سهیلا ترابی فارسانی , "ديدگاه علماي شيعه ايران پيرامون مظاهر تمدن غرب (مطالعه تطبيقي آراونظرات شيخ فضل الله نوري ونائيني )", فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي مرکز تحقيقات استراتژيک, Vol 7-27, 1397, PP.363-383
    Status: Unavailable PDF
26. مریم حسن پور, احمد کامرانی فر, سهیلا ترابی فارسانی, "بازخواني فتح يمن توسط وهرز در پرتو نظريه هاي جامعه شناسي جنگ", فصلمامه مطالعات تاريخ اسلام, Vol 10-37, 1397, PP.25-43
    Status: Unavailable PDF
27. zarin Shariphianpor, soheila Torabi farsani, Alireza Abtahi, "بررسي جنسيت وپايگاه اجتماعي نويسندگان درنشريه عالم نسوان", فصلنامه تاريخ اسلام و ايران, Vol 28-37, 1397, PP.57-81
    Status: Available PDF
28. اعظم مظاهری, سهیلا ترابی فارسانی, مصطفی پیرمرادیان, "تحليل آماري رفتارشناسي قبايل عرب ساکن حجاز درمقابل دعوت پيامبر", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 10-1-, 1397, PP.245-229
    Status: Available PDF
29. زرین شریفیان پور, سهیلا ترابی فارسانی, علیرضا ابطحی, "سيماي زن مدرن از ديدگاه مجله راهنماي زندگي", فصلنامه تاريخ, Vol 12-47, 1396, PP.8-32
    Status: Unavailable PDF
30. محمد احمدآبادی, سهیلا ترابی فارسانی, فیض الله بوشاسب, "واکاوي فرايند نفوذ روساي نظميه درساختار قدرت دردوره پهلوي اول", پژوهشنامه تاريخ, Vol 12-46, 1396, PP.1-26
    Status: Unavailable PDF
31. مریم حسن پور, احمد کامرانی فر, سهیلا ترابی فارسانی , "بررسي شکست ساسانيان در جنگ ذوقار باتکيه بر نظريه هاي جامعه شناسي جنگ", فصل نامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 9-2-3, 1396, PP.105-116
    Status: Available PDF
32. سهیلا ترابی فارسانی , علی بهزادی, "تحليل وبررسي انديشه هاي اجتماعي دهخدا", فصلنامه علمي -تخصصي تاريخ پژوهي, Vol 19-68, 1396, PP.7-31
    Status: Available PDF
33. محمد احمد آبادی, سهیلا ترابی فارسانی, فیض الله بوشاسب گوشه, "تحليلي برجايگاه ساختاري پليس درتامين امنيت دردوره پهلوي اول", پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي, Vol ويژه , 1396, PP.93-120
    Status: Available PDF
34. علی وشمه, سهیلا ترابی فارسانی, ناصر جدیدی, "سياست هاي اقتصادي حکومت پهلوي دوم درزمينه صنعت با تاکيدبرروابط ايران وآلمان", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 9-2-3, 1396, PP.67-78
    Status: Unavailable PDF
35. علی اکبر غندی, سهیلا ترابی فارسانی, احمد کامرانی فر, "تحليلي بر تحول ذائقه ايراني ازقهوه به چاي درعصر قاجار", فصلنامه پژوهشنامه تاريخ, Vol 13-49, 1396, PP.117-136
    Status: Available PDF
36. سهيلا ترابي , "زن وتحول گفتمان از خلال نشريه هاي زنان ازمشروطه تاپهلوي", فصلنامه تاريخ اسلام وايران, Vol 26-30, 1395, PP.69-92
    Status: Available PDF
37. مرتضی ابراهیمی, سهیلا ترابی فارسانی , "نقش بلديه در کنترل بازار در دوره پهلوي اول", پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام, Vol 19, 1395, PP.1-20
    Status: Unavailable PDF
38. علی وشمه, سهیلا ترابی فارسانی, ناصر جدیدی, "نقش صنايع آلمان درنوسازي صنايع ايران دردوره رضاشاه", فصلنامه پژوهش‌ نامه تاريخ, Vol 12-45, 1395, PP.149-168
    Status: Available PDF
39. سهيلا ترابي, "زن وتحول امر روزمره باتکيه بر نشريات زنان عصر قاجار", مجله تاريخ ايران, Vol 17, 1394, PP.89-107
    Status: Available PDF
40. سهيلا ترابي فارساني, علي اكبر غندي, "آداب نامه ها وجايگاه آن در تاريخ نگاري اجتماعي با تاکيد برعصر قاجار", فصلنامه علمي -پژوهشي تاريخ اسلام وايران دانشگاه الزهرا, Vol 27, 1394, PP.65-102
    Status: Available PDF
41. کریم یوسف جمالی , سهیلا ترابی فارسانی, هدایت بهنام پور, "بررسي روابط تجاري ايران وکمپاني هند شرقي انگلستان ددوره ي زنديه براساس تئوري سيستمي", مجله تاريخ اسلام و ايران, Vol 24-11, 1393, PP.159-178
    Status: Available PDF
42. سهیلا ترابی فارسانی , مرتضی ابراهیمی , "بلديه وبهداشت عمومي دردوره ي پهلوي اول", مجله علمي - پژوهشي تاريخ اسلام وايران دانشگاه الزهرا, Vol 24-11, 1393, PP.79-96
    Status: Unavailable PDF
43. سهیلا ترابی فارسانی, "تجار فرايند هويت طبقاتي ومشروطه خواهي ", انقلاب مشروطه ايران, Vol -, 1392, PP.285-332
    Status: Unavailable PDF
44. سهیلا ترابی فارسانی, "برآمدن سرمايه داري نوين ايراني :بررسي موردي شرکت اسلاميه", مجله تاريخ اسلام وايران, Vol 20-11, 1392, PP.35-55
    Status: Unavailable PDF
45. سهیلا ترابی فارسانی, "Merchants Their Class Identification Process and Constitutionalism", Irans Constitutional Revolution, Vol -, 1389, PP.117-130
    Status: Unavailable PDF
46. "تجار تشکل هاي گروهي ونهادهاي برآمده ازمشروطيت", فصلنامه علمي تخصصي تحقيقات تاريخي , Vol 1, 1389, PP.21-40
    Status: Unavailable PDF
47. سهیلا ترابی فارسانی, "تکاپوي زنان عصر قاجار فرديت جهان سنت وگذار از آن", فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ اسلام وايران, Vol 2/77, 1388, PP.1-22
    Status: Unavailable PDF
48. سهیلا ترابی فارسانی , عطیه طباطبایی, "وضعيت موقوفات شهراصفهان وپراکندگي جغرافيايي آن دردوره قاجار ", فصلنامه علمي -تخصصي تحقيقات تاريخ اجتماعي , Vol 6, 1388, PP.75-112
    Status: Unavailable PDF
49. سهیلا ترابی فارسانی, "نخستين تکاپوهاي تجار سرمايه دار درعصر مشروطه دراستقرار قانون ", فصلنامه علمي -پژوهشي (پژوهشنامه تاريخ )دانشگاه آزاد بجنورد, Vol 14, 1388, PP.27-44
    Status: Unavailable PDF
50. سهیلا ترابی فارسانی, "تحول گفتمان روزنامه هاي روشنفکري در قبل وبعد از جنبش مشروطه ", مجله علمي - پزوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد (پژوهشنامه), Vol 17, 1388, PP.49-92
    Status: Unavailable PDF
51. سهیلا ترابی فارسانی , مریم توسلی, "درآمدي بر تاريخ نگاري حزب توده ايران ", مجله علمي -پژوهشي تاريخ نگاري وتاريخ نگري دانشگاه الزهرا, Vol 4/82, 1388, PP.1-24
    Status: Unavailable PDF
52. سهیلا ترابی فارسانی, "روند آموزش زنان از آغاز نوگرايي تا پايان عصر رضاشاه", مجله علمي -پژوهشي دوره عالي تحقيقات دکتري (دانشنامه ), Vol 87, 1387, PP.89-101
    Status: Unavailable PDF
53. سهیلا ترابی فارسانی , "ترجمه مقاله تاريخ جديد گذشته وآينده ", ماهنامه تخصصي کتاب ماه تاريخ وجغرفيا, Vol 116-1, 1386, PP.4-21
    Status: Unavailable PDF
54. سهیلا ترابی فارسانی, "خرم ديني باتکيه بر قيام بابک ", مجله علمي -پژوهشي دوره عالي تحقيقات دکتري (دانشنامه), Vol 84, 1384, PP.29-57
    Status: Unavailable PDF
55. سهیلا ترابی فارسانی, "ريخت شناسي طبقه تجار مقارن جنبش مشروطيت", مجله علمي-پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه اصفهان, Vol 40, 1384, PP.63-88
    Status: Unavailable PDF
56. سهیلا ترابی فارسانی , "رويکرد تجار به مسايل سالهاي جنگ جهاني اول ", فصلنامه تحقيقات تاريخي گنجينه اسناد , Vol 54, 1383, PP.24-38
    Status: Unavailable PDF
57. سهیلا ترابی فارسانی , "نقدي برديباچه نظريه انحطاط درايران ", ماهنامه تخصصي کتاب ماه تاريخ وجغرافيا, Vol 79, 1383, PP.8-15
    Status: Unavailable PDF
58. سهیلا ترابی فارسانی, "نقش تجار در روي کار آمدن دولت پهلوي", مجله علمي-پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد, Vol 3-4, 1383, PP.13-33
    Status: Unavailable PDF
59. سهیلا ترابی فارسانی , "شرکت اتحاديه براساس اسناد بايگاني اتحاديه", سايه سار مهرباني , Vol -, 1382, PP.87-110
    Status: Unavailable PDF
60. سهیلا ترابی فارسانی , "تجار درتعامل سياسي واجتماعي پس از جنبش مشروطيت ", فصلنامه تحقيقات تاريخي گننجينه اسناد , Vol 45-46, 1381, PP.111-123
    Status: Unavailable PDF
61. سهیلا ترابی فارسانی , "راهکارهاي تجار دررويارويي باسرمايه هاي بيگانه ", فصلنامه پژوهشي فرهنگي هنري فرهنگ اصفهان , Vol 23, 1381, PP.40-50
    Status: Unavailable PDF
62. سهیلا ترابی فارسانی, "تجار ومجلس دوم", فصلنامه تحقيقات تاريخي (گنجينه اسناد), Vol 44, 1380, PP.80-92
    Status: Unavailable PDF
63. سهیلا ترابی فارسانی , "خواستهاي تجار وپاسخ دولت پهلوي به آن ", فصلنامه تحقيقات تاريخي گنجينه اسناد , Vol 41-42, 1380, PP.32-49
    Status: Unavailable PDF
64. سهیلا ترابی فارسانی , "راهکارهاي تجار دررويارويي با سرمايه هاي بيگانه I", فصلنامه پژوهشي فرهنگي هنري فرهنگ اصفهان , Vol 22, 1380, PP.52-61
    Status: Unavailable PDF
65. سهیلا ترابی فارسانی, "تجاروجنبش تنباکو", فصلنامه فرهنگي واجتماعي گفتگو, Vol 32, 1380, PP.174-200
    Status: Unavailable PDF
66. سهیلا ترابی فارسانی, "هيات اتحاديه تجار", مجله تخصصي گروه تاريخ دانشکده ادبيات وعلوم انساني, Vol 1, 1380, PP.293-311
    Status: Unavailable PDF
67. سهیلا ترابی فارسانی , "خواستهاي تجار وپاسخ مشروطيت به آن", اطلاعات سياسي -اقتصادي , Vol 67-68, 1372, PP.70-77
    Status: Unavailable PDF
68. سهیلا ترابی فارسانی, "نگاهي به وضعيت ارزاق درسالهاي جنگ جهاني اول", فصلنامه تحقيقات تاريخي گنجينه اسناد, Vol 3-4, 1370, PP.24-31
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهدی شزیف پور, سهیلا ترابی فارسانی, محمدرضا زرگران, سيد محمد امين داعي ناصري, , "نگاهي اجمالي به مقوله مفهوم تحريم ", ششمين کنفرانس ملي اقتصاد درشرايط تحريم, دانشگاه پيام نور مرکز يزد, 1397
    Status: Available PDF
2. سهیلا ترابی فارسانی, زرین شریقیان پور, , "ضرورت وچالش هاي آموزش نوين دختران ازنگاه نشريات زنان درسالهاي 1299-1320", پنجمين همايش آموزش تاريخ درمدارس سيستان وبلوچستان, دانشگاه سيستان وبلوچستان, 1397
    Status: Unavailable PDF
3. سهیلا ترابی فارسانی, , "تار ايراني در گذار ازسنت به مدرن از دوره پيشامشروطه تاپايان قاجار", كنفرانس بين المللي ايران در گذار, دانشگاه تهران, 1397
    Status: Available PDF
4. سهیلا ترابی فارسانی, , "بازخواني عشق وصلح در عرفان عاشقانه بررسي موردي کتاب عبهرالعاشقين", همايش بين المللي صوفيسم دربالکان پلي ميان فرهنگ ها, صوفيا-بلغارستان, 1397
    Status: Unavailable PDF
5. اعظم مظاهری, سهيلا ترابي فارسانی, , "رفتارشناسي پيامبر اسلام در دوران دعوت مکي در مقابل مشرکان", نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF
6. شهلا منصوری, سهیلا ترابی فارسانی, , "تسامح در تاريخ نگري مورخان رسمي عصر قاجار", نخستين همايش ملي تسامح و مدارا در فرهنگ ايران و اسلام, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1395
    Status: Available PDF
7. سهيلا ترابي فارساني, , "رويکردي به تاريخ نگاري زنان از خلال نشريات زنان از مشروطه تاپهلوي ", سومين کنگره تاريخ دانان ايران, تهران , 1394
    Status: Available PDF
8. سهيلا ترا بی فارسانی, , "رويکردهاي متفاوت دو نشريه محلي مطالعه تطبيقي نشريه نورافشان بوشهر و زبان زنان اصفهان ", سمينار بين المللي زن درتاريخ محلي ايران منطقه جنوب, سازمان اسناد وکتابخانه ملي, 1394
    Status: Available PDF
9. سهیلا ترابی فارسانی, , "Discourse Transformation of Intellectual Periodicals prior to and after the Constitutional Movement", Fourteenth IQSA Conference Literature and Writing in Qajar Era, Bamberg, Germany, 2014
    Status: Unavailable PDF
10. سهیلا ترابی فارسانی, , "بررسي اسنادي از گسترش مدارس دختران در دوره فعاليت محمد علي تربيت و هاجر نواب در معارف تبريز", همايش زن در تاريخ آذربايجان, مرند و جلفا, 1393
    Status: Unavailable PDF
11. سهیلا ترابی فارسانی, , "کارکرد فرامنطقه اي سرمايه داري در شمال ايران مقارن با جنبش مشروطيت", همايش ملي گيلان در انقلاب مشروطه, رشت, 1391
    Status: Unavailable PDF
12. سهیلا ترابی فارسانی , , "جايگاه زنان حزبي در تاريخ نگاري حزب توده ايران", سمينار بين المللي زن در جهان اسلام يکصد سال اخير, تهران, 1392
    Status: Unavailable PDF
13. سهیلا ترابی فارسانی, علی اکبر شهابادی, , "تاريخ نگاري و تاريخ نگري در ايران پيش از اسلام", چهاردهمين همايش سرگروه هاي تاريخ خراسان , مشهد, 1391
    Status: Unavailable PDF
14. سهیلا ترابی فارسانی, محسن نصیری, , "کتابخانه تربيت تبريز از ابتدا تا امروز", The First International Scientific- Research Confernce of Iranian Students, Yerevan, Armenia, 2011
    Status: Unavailable PDF
15. سهیلا ترابی فارسانی, , "اوقات فراغت و شکل گيري هويت زنان در عصر قاجار", زن در تاريخ اسلام, تهران, 1390
    Status: Unavailable PDF
16. سهیلا ترابی فارسانی, , "منازعات درون تشکيلاتي تجار بوشهر در دهه 1330 خورشيدي", همايش ملي نقش اسناد درتاريخ نگاري استان بوشهر , بوشهر, 1390
    Status: Available PDF
17. سهیلا ترابی فارسانی, , "ساز و کار تشکل هاي تجار و انجمن هاي بازار در عصر مشروطيت", يکصد و بيست و هفتمين سال اتاق بازرگاني ايران, تهران, 1389
    Status: Unavailable PDF
18. سهیلا ترابی فارسانی, , "زنان، هويت و جهان سنت", زن در تاريخ اسلام 2, تهران, 1388
    Status: Unavailable PDF
19. سهیلا ترابی فارسانی, , "Merchants and the Mechanism of Bazaar Associations During the Constitutional Revolution", The Iranian Constitutional Revolution Centenary Conference, Oxford, England, 2006
    Status: Unavailable PDF
20. سهیلا ترابی فارسانی, , "روند نوگرايي در آموزش زنان تا پايان پهلوي اول", سمينار بين المللي زن در تاريخ ايران معاصر, زنجان, 1381
    Status: Unavailable PDF
21. سهیلا ترابی فارسانی, , "تجار و رضاخان ", سمينار بين المللي کودتاي سوم اسفند 1299, تهران, 1379
    Status: Unavailable PDF