جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
کتاب تاليفي از مجلس وکلاي تجار تا اتاق ايران برگزيده بيست ششمين دوره کتاب فصل 1392 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي سهیلا ترابی فارسانی
لوح ونشان امين الضرب 1398 اتاق بازرگاني صنايع ،معادن وکشاورزي ايران سهیلا ترابی فارسانی