دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تاريخ اجتماعي ايران دکترا
2 جامعه شناسي تاريخي دکترا
3 تاريخ نگاري ايران،اسلام و جهان دکترا
4 فلسفه تاريخ کارشناسي ارشد
5 تاريخ معاصر کارشناسي ارشد
6 تحولات جنبش مشروطيت کارشناسي
7 تاريخ قاجاريه کارشناسي
8 تاريخ اجتماعي ايران دکترا

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 تاريخ اجتماعي ايران طبقات اجتماعي،دولت و انقلاب در ايران

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات