مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فرشته احمدی, شیرین طغیانی, "Improving The Educational Recreational Capacity Of Cities Through Designing Knowledge Theme Park Case Study10District of Mashads municipality in Iran", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 8, 2015, PP.29-42
    Status: Available PDF
2. Fereshte Ahmadi, Shirin Toghyani, "THE ROLE OF URBAN PLANNING IN ACHIEVING SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 2, 2011, PP.23-26
    Status: Unavailable PDF
3. نادیا قشلاقی, شروین میرشاهزاده , شیرین طغیانی, شادی عزیزی, "شناخت عوامل موثر بر افزايش سطوح معنايي دريافتي دانش آموزان و رابطه آن با وضعيت مطلوب آنان", فناوري آموزش, Vol 14-2, 1399, PP.415-429
    Status: Unavailable PDF
4. نیوشا اکبری, شیرین طغیانی, علیرضا عندلیب, محمود محمدی, "سنجش اولويت ابعاد تابآوري در قوانين بازآفريني بافتهاي فرسوده", فصلنامه علوم محيطي, Vol 18-2, 1399, PP.111-130
    Status: Unavailable PDF
5. انسیه گوهری نسب, حسین ذبیحی, شیرین طغیانی, "جستاري بر کاربست ديدگاه ساکنان در تدوين مدل محله ماندگار ايراني روزآمد به روش نظريه زمينه اي", نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي, Vol 19-54, 1398, PP.103-123
    Status: Unavailable PDF
6. مریم برومند, شیرین طغیای, حمید صابری, "بررسي تأثيرگذاري مؤلفه ھاي فضاي شھري بر شکلگيري الگوھاي رفتاري )نمونه موردي منطقه 2تھران", فصلنامه آمايش محيط, Vol 12-47, 1398, PP.23-44
    Status: Unavailable PDF
7. آرش پسران, شهاب کریمی نیا, الهام ناظمی, شیرین طغیانی, "بازشناسي نقش پيمون در طراحي خانه هاي سنتي از منظر سرمايش ايستا ) نمونه موردي: خانه هاي قجري شهر شيراز(", نشريه علمي انديشه معماري, Vol 3-6, 1398, PP.160-174
    Status: Unavailable PDF
8. ارمین اخوان, اسماعیل صالحی, شیرین طغیانی, "ارزيابي تأثيرشاخصهاي ايمني وامنيت برسلامت خيابانهاي شهري", پژوهش هاي انتظام اجتماعي, Vol 10-3, 1397, PP.177-198
    Status: Unavailable PDF
9. مرتضی اصغری, فرشته احمدی, شیرین طغیانی, مریم استادی, "تبيين راهبردهاي رويکرد نوزايي شهري با تأکيد بر مشارکت مردم", جغرافيا و توسعة فضاي شهري, Vol 5-2-9, 1397, PP.43-60
    Status: Unavailable PDF
10. مهسا مستقیم, شیرین طغیانی, منوچهر طبیبیان, امیر گندمکار, "بررسي بازتاب فضايي چيدمان کاربريها در شبکه معابر بر جذب سفرهاي متکي به خودرو (محدودهي مطالعه: منطقه هفت شهر قم)", نشريه پژوهش و برنامه ريزي شهري, Vol 9-33, 1397, PP. 162-149
    Status: Unavailable PDF
11. سید یاسر موسوی, شهاب کریمی نیا, شیرین طغیانی, "تحليل رفتار انسانهاي گرفتارشده در مخاطرات آتشسوزي بر اساس مدل تصميمگيري براي اقدام محافظتي]( [PADMمورد مطالعه: ساختمانهاي بلند اداري شهر تهران", جغرافيا و مخاطرات محيطي, Vol 28, 1397, PP.111-130
    Status: Unavailable PDF
12. آرمین اخوان, اسماعیل صالحی, شیرین طغیانی, "ارزيابي تأثير عوامل محيطي - کالبدي بر سرزندگي و کيفيّت خيابان‌هاي شهري (مطالعه موردي: خيابان‌هاي نادر و انقلاب شهر ساري)", جغرافيا و پايداري محيط, Vol 27, 1397, PP.15-29
    Status: Unavailable PDF
13. سید یاسر موسوی, شهاب کریمی نیا, شیرین طغیانی, "تبيين رابطه ميان ويژگيها ي جمعيت شناختي و ادراک خطر به منظور کاهش مخاطرات آتش سوزي )مورد مطالعه: ساختمانهاي بلند اداري شهر تهران(", فصلنامه مديريت مخاطرات محيطي (دانش مخاطرات سابق), Vol 5-1, 1397, PP.1-15
    Status: Unavailable PDF
14. نبی اله کلبادی, فرح حبیب, شیرین طغیانی, "بررسي تطبيقي پايداري محلات شهري با تاکيد بر کيفيت محيط شهري در جغرافياي شهر تهران، مطالعه موردي: محلات سنگلج و هفت حوض", نگرشهاي نو در جغرافياي انساني, Vol 10-4, 1397, PP.89-103
    Status: Available PDF
15. راضیه حمزوی, شیرین طغیانی, محمد نقی زاده, فرشته احمدی, "نقش واسط علوم رفتاري بر انتقال فرهنگ در فضاهاي آموزشي با رويکرد تحليلي توصيفي به باغ مدرسهها در دوره صفويه", فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري, Vol 8-31, 1396, PP.207-224
    Status: Unavailable PDF
16. حسین باباپور فتحی, کیومرث حبیبی, شیرین طغیانی, فرشته احمدی, "تبيين رابطه ميان ميزان استفاده عابرين پياده از فضاهاي شهري با ميزان همپيوندي فضاها و کاربري هاي تجاري_ خدماتي (نمونه موردي: محله چوستدوزان تبريز)", نشريه پژوهش و برنامه ريزي شهري, Vol 8-31, 1396, PP.41-62
    Status: Unavailable PDF
17. نسار دانش پایه, فرح حبیب, شیرین طغیانی, "تبيين فرآيند شکلگيري حس مکان در توسعه جديد شهري (منطقه 4شهرداري تهران) *", فصلنامه مطالعات ملي, Vol 18-4, 1396, PP.137-155
    Status: Unavailable PDF
18. نسار دانش پایه, فرح حبیب, شیرین طغیانی, "تدوين شاخصهاي کالبدي موثر در خلق حس مکان در توسعه جديد شهري", فصلنامه مديريت شهري, Vol 47, 1396, PP.119-130
    Status: Unavailable PDF
19. مریم برومند, شیرین طغیانی, حمید صابری, "ارزيابي تاثيرات مولفه هاي فضاي شهري بر شکلگيري الگوهاي رفتاري با تاکيد بر جنسيتي شدن آن؛ نمونه موردي: منطقه 2تهران", مديريت شهري, Vol 46, 1396, PP.241-260
    Status: Unavailable PDF
20. آرمان خواجه برج سفیدی, منوچهر طبیبیان, شیرین طغیانی, "ارزيابي سناريوهاي توسعه اتصال فضاهاي اکولوژيک در شهر اهواز بهمنظور ارتقاء سطح خدمات اکوسيستم و تنوع زيستي", محيط شناسي, Vol 42-1, 1395, PP.115-133
    Status: Unavailable PDF
21. پگاه دالوند, شیرین طغیانی, نگار دالوند, "A comparative study of urban spaces of hot and arid areas with the principles of sustainable urban design (A case study: City of Yazd", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 8, 1394, PP.51-58
    Status: Available PDF
22. محمد نقی زاده, شیرین طغیانی, "ضرورت مديريت بحران هاي هويتي در فضاهاي شهري", فصلنامه هويت شهر, Vol 5, 1390, PP.73-82
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مولود نفری, شیرین طغیانی, , "تاثير شاخص هاي کالبدي محيطي بر ارتقا کيفيت فضاهاي شهري", کنفرانس بين المللي روندهاي نو در مهندسي، علوم و تکنولوژي, ترکيه- انکارا, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. مولود نفری, شیرین طغیانی, , "جايگاه راهنماي طراحي شهري در جهت ارتقا کيفيت فضاهاي شهري", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري و شهرسازي, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
3. ناصر صابری, شیرین طغیانی, , "بررسي رابطه ميان سکونت و احساس هويت در فضاهاي عمومي شهري ( مطالعه موردي: خانه اصفهان)", كنگره بين المللي عمران، معماري و شهرسازي معاصر جهان, امارات- دبي, 1395
    Status: Unavailable PDF
4. ناصر صابری, شیرین طغیانی, , "بررسي احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهري ( مطالعه موردي: خانه اصفهان)", كنگره بين المللي عمران، معماري و شهرسازي معاصر در جهان, امارات- دبي, 1395
    Status: Unavailable PDF
5. شيرين طغياني, فرشته احمدي, , "ارتقا هويت فضاهاي شهري و تاثير آن بر ارتقاي گردشگري", كنفرانس ملي گردشگري محله هاي اصفهان و ارتقا هويت شهري, اصفهان, 1394
    Status: Available PDF
6. فرشته احمدی, شیرین طغیانی, , "تحقق توسعه پايدار منظر شهري با استفاده از پتانسيل بالقوه مسيرهاي سبز سبزراه هاي درون شهري", کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري, اصفهان, 1390
    Status: Available PDF