سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي شهرسازي آزاد اسلامي علوم و تحقيقات تهران ايران 1387
کارشناسی ارشد مهندسي معماري آزاد اسلامي خوراسگان ايران 1379
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو کمسيون عمران شورا و شهرداري خوراسگان - 1372 1382
عضو کمسيون فرهنگي شورا و شهرداري خوراسگان - 1372 1382
عضو اولين دوره شوراي شهر خوراسگان - 1378 1382
مسئول کانون فرهنگي بانوان شهر خوراسگان - 1379 1382
معاون دانشكده هنر، معماري و شهرسازي دانشگاه ازاد واحد اسلامي 1394 1396

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 برنامه ريزي شهري
2 طراحي شهري
3 معماري