کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
شيوه هاي دعوت دانشجويان به نماز 1397/11/08 دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد ----
احياي قلبي ريوي 1397/07/04 دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد
روش هاي نوين در ارزشيابي باليني 1397/10/24 ساختمان شريعتي دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
محاسبات دارويي 1397/03/07 دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد مركز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي
تصادفي سازي در مطالعات كارآزمايي باليني 1392/02/17 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشكده پرستاري و مامايي حوزه معاونت پ‍ژوهشي
محاسبات دارويي 1393/10/09 بيمارستان آموزشي درماني آيت ا... كاشاني واحد بهبود كيفيت
اصول ايمني و حفاظت از بيمار 1391/08/25 بيمارستان كاشاني واحد بهبود كيفيت
ايمني و كمك هاي اوليه كودك 1398/06/08 اصفهان اموزشگاه فني حرفه اي ازاد نارنج و ترنج