سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد پرستاري علوم پزشکي مشهد ايران 1388
کارشناسی پرستاري علوم پزشکي اصفهان ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
پرستار بخش جراحي توراکس مرکز آموزشي درماني الزهرا 1385 1386
مربي دانشکده پرستاري و مامايي علوم پزشکي اصفهان دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1389 1390
پرستار بخش مراقبت هاي ويژه جراحي اعصاب مرکز آموزشي درماني آيت الله کاشاني 1390 1394
پرستار طرحي مرکز آموزشي درماني آيت الله کاشاني 1390 1390
کارشناس دفتر حاکميت باليني، مسئول و پاسخگوي ايمني بيمار مرکز آموزشي درماني آيت ا.. کاشاني 1391 1394
عضو ثابت کميته مرگ ومير و عوارض، آسيب شناسي و نسوج مرکز آموزشي درماني آيت ا.. کاشاني 1391 1394
عضو کميته حفاظت فني و بهداشت کار مرکز آموزشي درماني آيت ا.. کاشاني 1392 1394
مسئول کميته خطا و خطر مرکز آموزشي درماني آيت ا.. کاشاني 1393 1394
عضو هيات علمي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1395
مسئول کميته مرگ و مير کودکان زير 5 سال مرکز آموزشي درماني آيت ا.. کاشاني 1394 1394
مسئول امتحان جامع پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه ازاد اسلامي نجف آباد 1398 1398
مسئول کميته توانمندسازي اساتيد دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه ازاد اسلامي نجف آباد 1398 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پرستاري کودکان و نوزادان
2 طب مکمل