کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
طراحي براي ساخت و مونتاژ - DFMA 1391/03/23 شرکت گيتي پسند - شرکت هواپيماسازي ايران - شرکت مهمات سازي اصفهان -
اشنائي با فناوري نانو 1387/03/23 دانشگاه اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان شرکت نانو زيست فناور آپادانا