طرحهای پژوهشی

1. رسول ترکش اصفهانی , "مهندسي معکوس و استخراج نقشه هاي ساخت تروکار 11 و تروکار 5 لاپاروسکوپي", تاریخ تصویب طرح :1397/04/10, تاریخ خاتمه :1397/11/24
2. فرزاد عباسیان رسول ترکش اصفهانی ابراهیم محسنی , "طراحي و ساخت دستگاه جهت آزمون غيرمخرب اتصالات الکتروفيوژن کوپلر به روش خلا", تاریخ تصویب طرح :1395/09/01, تاریخ خاتمه :1396/12/13
3. احسان سنجری , " ارائه روش هاي کارامد به منظور تخمين دقيق فشار بخار مواد خالص", تاریخ تصویب طرح :1392/03/23, تاریخ خاتمه :1393/03/23