دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 طراحي ماشين به کمک کامپيوتر- مکانيک کارشناسي
2 روش تحقيق کارشناسي ارشد
3 مباحث منتخب در مکانيک ( اصول طراحي براي ساخت و مونتاژ) کارشناسي ارشد
4 روشهاي طراحي مهندسي کارشناسي
5 سمينار کارشناسي ارشد
6 مقاومت مصالح 2 کارشناسي
7 اجزا محدود کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يک شنبه ها پايان نامه 8-12 با وقت قبلي