سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری 1 1 1 1
کارشناسی ارشد معماري علم و صنعت ايران ايران 1384
کارشناسی ارشد پيوسته ارشد پيوسته ارشد پيوسته 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان