دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 آمار حياتي واحتمال
2 آمار زيستي
3 روش تحقيق پزشکي و آمار حياتي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات