سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تجزيه وتحليل آماري داده هاي حاصل از پژوهش ها بويژه تحقيقات پزشکي
2 مشاوره در مورد روش هاي آماري مورد نياز در تحقيقات بويژه تحقيقات پزشکي
3 مشاوره در مورد روش هاي تحقيق مورد نياز در پژوهش ها بويژه تحقيقات پزشکي
4 پژوهش در زمينه مسائل جمعيت شناسي