مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. ali Soleimani, Siamak Esmaeilzadeh Khadem, "Early fault detection of rotating machinery through chaotic vibration feature extraction of experimental data sets", Chaos, Solitons and Fractals, Vol 78, 2015, PP.61-75
    Status: Unavailable PDF
2. اکبر اللهوردیزاده, رامین افتاده, محمد محجوب جهرمی, علی سلیمانی, حمید توسلی, "Analyzing the effects of jump phenomenon in nonlinear vibration of thin circular functionally graded plates", Archive of Applied Mechanics, Vol 82, 2012, PP.907-918
    Status: Unavailable PDF
3. علی سلیمانی, "Gear fault identification using artificial neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system", Applied Mechanics and Materials, Vol 110-1, 2012, PP.2562-2569
    Status: Unavailable PDF
4. علی سلیمانی, "Large deflection of Various Functionally Graded Beam using Shooting Method", Applied Mechanics and Materials, Vol 110-1, 2012, PP.4705-4711
    Status: Unavailable PDF
5. مهدی سعادت فر, علی سلیمانی, "Simulation of Spherical Nanoindentation of Nanocomposites Using FEM", Advanced Materials Research, Vol 403-4, 2012, PP.1188-1191
    Status: Unavailable PDF
6. علی سلیمانی, مهدی سعادت فر, "Numerical Study of Large Defection of Functionally Graded Beam with Geometry Nonlinearity", Advanced Materials Research, Vol 403-4, 2012, PP.4226-4230
    Status: Unavailable PDF
7. مهدی سعادت فر, علی سلیمانی, "Effective Parameters on Elastic Modulus of Polymer/Clay Nanocomposites", Advanced Materials Research, Vol 403-4, 2012, PP.4416-4420
    Status: Unavailable PDF
8. حامد فداء, علی سلیمانی, حامد صادقیان, "تحليل برهمکنش گذراي نمونه - سوزن در ميکروسکوپ نيروي اتمي پرسرعت ضربه اي به منظور جلوگيري از آسيب نمونه هاي نرم", مهندسي مکانيک مدرس, Vol (8)19, 1398, PP.1827-1836
    Status: Available PDF
9. مهدی سعادت فر, علی سلیمانی, آرش کریم پور صومعه دل, سیامک اسماعیل زاده خادم, "بررسي تجربي و عددي ارتعاشات آزاد پنل استوانه ي هوشمند دو لايه آلومينيوم/پيزوالکتريک", فصلنامه مهندسي مکانيک مدرس, Vol (5)18, 1397, PP.47-56
    Status: Available PDF
10. علي سليماني, سيامك اسماعيل زاده خادم, "عيب يابي تجربي بلبرينگ با استفاده از مشخصه هاي رفتار آشوبناک سيگنال ارتعاشي", ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس, Vol 15-2, 1394, PP.289-297
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. حسین سعیدی مسینه, علی سلیمانی, سید احسان مساله گو, , "تجزيه و تحليل اثر لقي بر ارتعاشات آشوبناک يک سيستم چرخ دنده اي", ششمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق، مکانيک و مکاترونيک, دانشگاه صنعتي مالک اشتر, 1399
    Status: Unavailable PDF
2. علی سلیمانی, سید احسان مساله گو, حسین سعیدی مسینه, , "مدلسازي ديناميکي و تحليل اثر لقي بر ارتعاشات آشوبناک يک سيستم چرخدندهاي", بيست و هشتمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مکانيک ايران, دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
3. علی صفیان, علی سلیمانی, , "Piezoelectric Energy Harvesting from Direct Buoyancy Force", سومين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک و هوافضا , تهران, 1397
    Status: Available PDF
4. میلاد احتیاطی, سید امین باقرزاده شهری, علي سليماني, , "طراحي کنترل کننده بهبود يافته براي کوادروتور با کنترل مرکز ثقل", بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي انجمن مهندسان مکانيک ايران, دانشگاه سمنان, 1397
    Status: Available PDF
5. مجيد عبداله زاده, محمد محجوب, رضا زرین قلم, علي سليماني, , "تشخيص عيب در توربين آبي با استفاده از پردازش سيگنال و ماشين هاي بردار پشتيبان", هفدهمين کنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مکانيک ISME2009, دانشگاه تهران-دانشکده مهندسي مکانيک, 1388
    Status: Available PDF