جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
رتبه اول کارشناسي مهندسي مکانيک 1385 دانشگاه يزد