دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 کنترل اتوماتيک کارشناسي
2 ديناميک کارشناسي
3 ارتعاشات مکانيکي کارشناسي
4 سيستم هاي اندازه گيري کارشناسي
5 ديناميک پيشرفته کارشناسي ارشد
6 ارتعاشات پيشرفته کارشناسي ارشد
7 كنترل پيشرفته كارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات