طرحهای پژوهشی

1. Paulo B. Lourenço Graca Vasconcelos سید محمد متولی امامی , "Innovative Systems for Earthquake Resistant Masonry Enclosures in RC Buildings", تاریخ تصویب طرح :1395/02/22, تاریخ خاتمه :1398/02/22
2. مجید محمدی سید محمد متولی امامی , "بررسي اثر تعداد دهانه، بار قائم و نوع اتصال قاب بر رفتار ميانقاب آجري", تاریخ تصویب طرح :1392/02/16, تاریخ خاتمه :1396/06/29