مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1398/02/22 راهنمايي تحليل خطر زلزله روال انجام پروژه تحليل خطر ...
2 1398/02/22 پروژه بتن روند انجام پروژه سازه هاي بتن آرمه ...
3 1398/02/22 سمينار و روش تحقيق سرفصل و مطالب درس سمينار و روش تحقيق ...
4 1398/02/22 طراحي لرزه اي سازه ها سرفصل درس ...
5 1398/02/25 طراحي لرزه اي سازه ها- سيستم مهاربند همگرا Seismic Design-Part4 (Concentrically Braced Frames) ...
6 1398/03/10 طراحي لرزه اي سازه ها- سيستم مهاربند واگرا Seismic Design-Part5 (Eccentrically Braced Frames) ...
7 1401/07/16 لرزه شناسي و مهندسي زلزله (کارشناسي) مخصوص کارشناسي عمران ...
8 1401/08/05 لرزه شناسي و مهندسي زلزله (مقدمه) تحصيلات تکميلي ...
9 1401/08/05 لرزه شناسي و مهندسي زلزله (Earthquake 1 Risk And Hazard) تحصيلات تکميلي ...
10 1401/08/05 لرزه شناسي و مهندسي زلزله (Earthquake 2 Mechanism And Tozie And Characteristics-send) تحصيلات تکميلي ...
11 1401/09/10 لرزه شناسي و مهندسي زلزله (Earthquake 4 Information- send) تحصيلات تکميلي ...
12 1401/09/10 لرزه شناسي و مهندسي زلزله (Earthquake 3 Waves And Focus-send) تحصيلات تکميلي ...
13 1401/09/18 لرزه شناسي و مهندسي زلزله (Earthquake 8 Spectrum Linear and Nonlinear) تحصيلات تکميلي ...