سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي عمران- مهندسي زلزله پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ايران 1396
کارشناسی ارشد مهندسي عمران- مهندسي زلزله دانشگاه تربيت مدرس ايران 1389
کارشناسی مهندسي عمران- عمران دانشگاه يزد ايران 1387

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مهندسي زلزله
2 ارزيابي احتمالاتي رفتار سازه ها در برابر زلزله
3 ميان قابها و قابهاي ميانپر
4 تحليل خطر زلزله
5 پارامترهاي جنبش نيرومند زمين
6 سازه هاي مصالح بنايي
7 مطالعات آزمايشگاهي در مهندسي زلزله
8 اندرکنش خاک و سازه