کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
روش هاي جديد در رباتيک 1392/09/12 دانشکده مهندسي برق، دانشگاه آزاد اسلامي انجمن IEEE
سيستم هاي رباتيک چند عاملي 1392/09/25 دانشکده مهندسي برق، دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، معاونت پژوهشي
كارگاه آماده سازي و انتشار مقالات علمي 1399/10/05 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، دانشكده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
كارگاه شبيه سازي و برنامه نويسي با MATLAB 1400/03/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، دانشكده مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
شبکه هاي عصبي در کنترل 1400/09/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
شبيه سازي روش هاي کنترل تطبيقي مقاوم پيشرفته 1400/09/15 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کنترل هماهنگ وسايل نقليه خودگردان 1400/10/13 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
طراحي سيستم هاي کنترل پيشرفته 1401/03/19 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مروري بر سيستم هاي کنترل اتوماتيک پيشرفته 1402/04/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
شبکه هاي عصبي و برنامه نويسي آنها 1402/04/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد