کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
روش هاي جديد در رباتيک 1392/09/12 دانشکده مهندسي برق، دانشگاه آزاد اسلامي انجمن IEEE
سيستم هاي رباتيک چند عاملي 1392/09/25 دانشکده مهندسي برق، دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، معاونت پژوهشي