جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1396 1396 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد خوشنام شجاعي
جايزه دانشمندان 2 درصد برتر جهان در سال 2020 در حوزه فني و مهندسي (بر اساس پايگاه اسکپوس) 1399 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد خوشنام شجاعی
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1400 1400 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد خوشنام شجاعی
جايزه دانشمندان 2 درصد برتر جهان در سال 2021 در حوزه فني و مهندسي (بر اساس پايگاه اسکپوس) 1400 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد خوشنام شجاعی
جايزه بهترين مقاله سال 2021 مجله IET Control Theory and Applications 2022 Institution of Engineering and Technology امید الهاکی
خوشنام شجاعی