سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری برق-کنترل دانشگاه علم و صنعت ايران (تهران) ايران 1390
کارشناسی ارشد برق-کنترل دانشگاه علم و صنعت ايران (تهران) ايران 1386
کارشناسی برق-الکترونيک دانشگاه علم و صنعت ايران (تهران) ايران 1383

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سيستم هاي کنترل تطبيقي
2 سيستم هاي اتوماسيون صنعتي، مکاترونيک و ابزار دقيق
3 کنترل اتوماتيک بازوهاي ربات و سيستم هاي رباتيك خودگردان متحرک تحريک ناقص شامل کشتي ها و زير دريايي بدون سرنشين، هليکوپترها، هواپيماي بدون سرنشين
4 الگوريتم هاي ناوبري و هدايت ربات هاي متحرک شامل موقعيت يابي، ساخت نقشه، دوري از برخورد با موانع و طرح ريزي مسير
5 كنترل تطبيقي-عصبي مقاوم سيستم هاي چند عاملي