مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. Hadi Salehi, Mohammad Shojaee, "A critical discourse analysis approach to ideology reflected in three main English newspapers published in Iran", International Journal of Research Studies in Language Learning, Vol 5, 2016, PP.13-23
    Status: Available PDF
2. هادی صالحی, محمد شجاعی, سوسن ستار, "استفاده از اموزش الکترونيک و تدريس دروس با استفاده از کامپيوتر در محيط اموزشي", امو.ش زبان انگليسي, Vol جلد8 , 2015, PP.63 الي 70
    Status: Available PDF
3. هادی صالحی, مرضیه ابراهیمی, سوسن ستار, محمد شجاعی, "رابطه بين استقلال زبان اموزان و استراتژي هاي زباني آنها در کلاس هاي مکالمه", پيشرفت هايي در حوزه هاي زبان و ادبيات, Vol جلد6 , 2015, PP.37 الي 43
    Status: Available PDF
4. منصوره کریم زاده, سیامک طهماسبی, هادی صالحی, محمد شجاعی, "ر ابطه بين تفاوت دانش اموزان پسرودخترونقش معلم درپيشرفت رياضي دانش اموزان کلاس8", گزارش تحقيقاتي مگنت, Vol جلد3 , 2015, PP.449 الي 460
    Status: Available PDF
5. "سودمند بودن اموزش در کلاس:اموزش مهارت ها براي تقويت معلمين", -, Vol -, -, PP.-
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی