دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تصميم گيري با معيار هاي چند گانه
2 برنامه ريزي خطي پيشرفته
3 برنامه ريزي توليد
4 مديريت و کنترل پروژه
5 تحقيق در عمليات
6 مديريت و کنترل کيفيت
7 برنامه ريزي توليد پيشرفته

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات