سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1390
کارشناسی ارشد مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد ايران 1380
کارشناسی مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد ايران 1377

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه کارشناسي مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1384 1386
معاون آموزشي دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1390
مدير گروه تحصيلات تکميلي مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1394

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ترجمه و تاليف کتاب
2 تدوين و تهيه مقالات علمي