طرحهای پژوهشی

1. علیرضا شیرنشان بهرام حسین زاده سامانی , "بررسي و بهينه سازي مشخصه هاي عملكرد و آلايندگي موتور ديزل OM 364 با كاربرد مخلوط هاي سوخت ديزل- بيوديزل- JP4 بوسيله روش Mixture-RSM", تاریخ تصویب طرح :1394/12/05, تاریخ خاتمه :1398/12/14
2. علیرضا شیرنشان بهرام حسین زاده حماد زرعی فروش , "کاربرد روش هاي شبه استاتيکي و ديناميکي براي تعيين پارامترهاي مقاومت و انرژي برشي ساقه جهت طراحي ماشين برداشت برنج", تاریخ تصویب طرح :1392/11/01, تاریخ خاتمه :1393/03/31
3. مسعود افرند علیرضا شیرنشان , "شبيه سازي عددي يک آب شيرين کن خورشيدي تقطيري جهت نصب در شهر چابهار", تاریخ تصویب طرح :1389/02/01, تاریخ خاتمه :1389/07/30