اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
دستگاه سنجش سايش چهارگوي 1394 ایران محمود امیری نظری برسری
علیرضا شیرنشان
دستگاه مکنده- خرد کننده برگ 1388 ایران علیرضا شیرنشان