مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. امین حسینی , مسعود شیرانی, داوود نصیران, "مباني فقهي نظام ثبت اسناد و امالک", جامعه شناسي سياسي ايران،, Vol 5-11, 1401, PP.1487-1500
    Status: Unavailable PDF
2. محسن شفیعی دستگردی, مسعود شیرانی, احمد محمدی, "بررسي تعارض ميان قواعد امري و داوري تجاري بين المللي", فصلنامه جامعه شناسي سياسي ايران, Vol 5-7, 1401, PP.803-821
    Status: Unavailable PDF
3. مسعود شیرانی, ملیکاسادات طلاکش, "قانونگذاري بلاکچين در ايران، چين و انگلستان", تمدن حقوقي, Vol 3-7, 1399, PP.176-185
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهسا بهادران باغبادرانی, مسعود شیرانی, , "بررسي قيمت در قرارداد هاي فروش گاز از منظر فقه و حقوق اسلامي", اولين همايش ملي علوم انساني وحکمت اسلامي, تهران, 1400
    Status: Unavailable PDF
2. سعید اصغر زاده, مسعود شیرانی, , "چالش هاي عرضه خدمات مالي از سوي خارجيان در ايران؛ در پرتو مقررات گاتس(GATS)", نخستين کنفرانس ملي حقوق، فقه و فرهنگ, شيراز, 1399
    Status: Unavailable PDF