سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه شهيد مطهري ايران 1391
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تهران ايران 1380
کارشناسی حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ايران 1374

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
معاون اموزشي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد 1391 1392
مدير گروه حقوق دانشكده حقوق دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1392 1393
رئيس دانشكده حقوق دانشكده حقوق دانشگاه ازاد اسلامي نجف اباد 1392 1397
مسئول برگزاري سمينار علمي «حمايت حقوقي از نظام خانواده در حق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1393
عضو کارگروه تخصصي جذب دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1394 1395
قائم مقام همايش ملي فقه پويا؛ رويکرد نوين در مسئوليت مدني دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1394 1394
عضو شوراي سياست گذاري نخستين گردهمايي دبيران کانون هاي خانه دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1395 1395
عضو کارگروه بررسي توانايي علمي در حوزه علوم انساني رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1395 1395
مدير گروه تخصصي مصاحبه آزمون دکتري حقوق خصوصي و حقوق جزا و ج دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان 1396 1396
عضو کارگروه تخصصي مصاحبه دکتري حقوق جزا و جرم شناسي سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان 1396 1396
رئيس شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشکده حقوق ، الهيات و م دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 حقوق كيفري
2 آيين دادرسي كيفري
3 سياست جنايي
4 جرمشناسي