سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي صنايع علم و صنعت ايران ايران XXXX
کارشناسی ارشد مهندسي صنايع علم و صنعت ايران ايران XXXX
کارشناسی اقتصاد-مهندسي صنايع اصفهان ايران XXXX

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان