دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 زبان ماشين و برنامه سازي سيستم کارشناسي
2 مهندسي فناوري اطلاعات 1 کارشناسي
3 مهندسي فناوري اطلاعات 2 کارشناسي
4 اقتصاد مهندسي کارشناسي
5 سيستم هاي تصميم يار كارشناسي ارشد
6 مباحث پيشرفته در طراحي و توليد نرم افزار كارشناسي ارشد
7 مباحث ويژه در نرم افزار - علم داده كارشناسي ارشد
8 ماشين هاي مجازي كارشناسي ارشد
9 تعامل انسان و كامپيوتر كارشناسي
10 مباحث ويژه در هوش مصنوعي - يادگيري عميق كارشناسي ارشد
11 مهندسي قطعات كارشناسي ارشد
12 زبان تخصصي کارشناسي - دکتري
13 رايانش ابري كارشناسي ارشد-دکتري
14 مفاهيم پيشرفته در هوش مصنوعي - يادگيري عميق دکتري

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات