سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری علوم کامپيوتر-امنيت اطلاعات دانشگاه صنعتي مالزي مالزي 1394
کارشناسی ارشد علوم کامپيوتر-امنيت اطلاعات دانشگاه صنعتي مالزي مالزي 1388
کارشناسی مهندسي کامپيوتر- سخت افزار دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد ايران 1385

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير اداره كل روبط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1397
مدير ارزيابي عملکرد و توانمندسازي نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 ۱۳۹۸
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ۱۳۹۸ 1399
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 امنيت اطلاعات ، رايانش مبتني بر سرويس (Service Computing)، رايانش ابري (Cloud Computing)، اينترنت اشيا (Internet of Things) ، سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري، علم داده، يادگيري عميق