طرحهای پژوهشی

1. آرش گلي باغ مهياري , "بررسي فيلتر ميانه وزن دار مركز بازگشتي", تاریخ تصویب طرح :1391/04/04, تاریخ خاتمه :1391/10/26