مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. رامین رحیم زاده خراسانی, حامد مرادمند جزی, آرش خشکبار صدیق, نیلانجان رای چادوری, مهدی شانه, نجمه سادات نوریه, احسان ادیب, پاتریک ویلر, "ZVT High Step-Up Boost Converter With Wide Input Voltage and Wide Output Power for Renewable Energy Applications", IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol 10/5, ۲۰۲۲, PP.6057-6069
    Status: Unavailable PDF
2. مرضیه محمدی جوزدانی, مهدی شانه, توحید نوری, "Design of an Interleaved High Step-Up DC-DC Converter with Multiple Magnetic Devices for Renewable Energy Systems Applications", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol 2022, ۲۰۲۲, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
3. توحید نوری, مهدی شانه, "A new interleaved ultra‐large gain converter for sustainable energy systems", Iet Power Electronics, Vol 14, ۲۰۲۱, PP.90-105
    Status: Unavailable PDF
4. حسین جعفری, مهدی شانه, توحید نوری, "طراحي يك مبدل بسيار افزاينده DC-DC مبتني بر شبكه شبه امپدانس با تنش ولتاژ کم با استفاده از تكنيك سلف کوپل شده", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 14/55, ۱۴۰۲, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
5. رامین رحیم زاده خراسانی, حامد مرادمند جزی, نیلانجان رای چادوری, آرش خشکبار صدیق, مهدی شانه, احسان ادیب, پاتریک ویلر, "An Interleaved Soft Switched High Step-Up Boost Converter With High Power Density for Renewable Energy Applications", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol 37/11, 2022, PP.13782 - 13798
    Status: Unavailable PDF
6. محمد جواد کارگران, حسین جعفری رارایی, توحید نوری, مهدی شانه, "Analysis and implementation of an interleaved high step-up converter with reduced voltage stress an interleaved high step up DC DC converter with ZVS", IET Renewable Power Generation, Vol -, 2022, PP.1-15
    Status: Unavailable PDF
7. امید حق پرست, مهدی شانه, محمدرضا محمدی, احسان ادیب, "A new interleaved high step-up soft switching converter with simple auxiliary circuit and reduced voltage stress", IET Renewable Power Generation, Vol -, 2022, PP.1-11
    Status: Unavailable PDF
8. مرضیه محمدی, مهدی شانه, توحید نوری, "Design and fabrication of an interleaved high step-up DC–DC converter with soft-switching capability to implement in renewable energy systems", IET Renewable Power Generation, Vol -, 2022, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
9. توحید نوری, مهدی شانه, محمد بن بوزید, ناصر وثوقی کردکندی, "An Interleaved ZVS High Step-Up Converter for Renewable Energy Systems Applications", IEEE Transactions on industrial Electronics, Vol 69-5, 2022, PP.4786-4800
    Status: Unavailable PDF
10. عاطفه سادات میرهدایتی, زهرا حدادی, سید محمد علی زنجانی, حسین شاهین زاده, رمضان بایندیر, مهدی شانه, جلال مرادی, "Optimal operation of combined heat and power in competitive electricity markets: a case study in IAUN", International Journal of Renewable Energy Research (IJRER), Vol 11-3, 2021, PP.1013-1022
    Status: Unavailable PDF
11. علیرضا باقریان, توحید نوری, مهدی شانه, مهدی رادمهر, "An interleaved high step‐up DC–DC converter with ZVS capability for renewable energy systems applications", Iet Power Electronics, Vol 14-15, 2021, PP.2478-2489
    Status: Unavailable PDF
12. علیرضا باقریان , توحید نوری, مهدی شانه, مهدی رادمهر, "An interleaved ZVS ultra-large gain converterfor sustainable energy systems applications", IET POWER ELECTRONICS, Vol 14-9, 2021, PP.1606-1621
    Status: Unavailable PDF
13. توحید نوری, ناصر وثوقی کردکندی, مهدی شانه, "A Novel Interleaved High Step-Up Converter with Built-In Transformer Voltage Multiplier Cell", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol 68-6, 2021, PP.4988 - 4999
    Status: Unavailable PDF
14. توحید نوری, مهدی شانه, "Interleaved current-auto-balance high stepdown converter with coupled inductors", IET Power Electronics, Vol 13-17, 2020, PP.3987 – 3998
    Status: Unavailable PDF
15. توحید نوری, مهدی شانه, "New interleaved high step-up converter based on a voltage multiplier cell mixed with magnetic devices", Iet Power Electronics, Vol 13-17, 2020, PP.4089 – 4097
    Status: Unavailable PDF
16. توحید نوری, مهدی شانه, علیرضا قربانی, "Interleaved high step-up ZVS DC–DC converter with coupled inductor and built-in transformer for renewable energy systems applications", IET Power Electronics, Vol 13-16, 2020, PP.3537 – 3548
    Status: Unavailable PDF
17. توحید نوری, ناصر وثوقی کردکندی, مهدی شانه, "A Novel ZVS High-Step-Up Converter With Built-In Transformer Voltage Multiplier Cell", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol 35-12, 2020, PP.12871 - 12886
    Status: Unavailable PDF
18. هلیاسادات حسینیان, حسین شاهین زاده, گوورک قرپتیان, زهره اذانی, مهدی شانه, "Blockchain outlook for deployment ofIoT in distribution networks and smart homes", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol 10-3, 2020, PP.2787~2796
    Status: Unavailable PDF
19. مهدي شانه, حسين شاهين زاده, مجيد معظمي, گئورك قره پتيان, "Optimal Sizing and Management of Hybrid Renewable Energy System for Highways Lighting", International Journal of Renewable Energy Research, Vol 8-4, 2018, PP.2336-2349
    Status: Unavailable PDF
20. محمد جواد کارگران , مهدی شانه , توحید نوری, "تحليل و طراحي يک مبدل افزاينده DC-DC بدون صفر نيم صفحه سمت راست با پاسخ ديناميکي سريع", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 14-53, 1402, PP.1-14
    Status: Unavailable PDF
21. امید حق پرست نایینی, مهدی شانه, محمدرضا محمدی, "ارائه يک ساختارمبدل افزاينده درهم تنيده با قابليت کليدزني نرم با مدار کمکي ساده و استرس ولتاژ کاهش يافته", روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 14-52, 1401, PP.111-120
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مرضیه محمدی, مهدی شانه, توحید نوری, , "An Interleaved Non-isolated Step-up DC-DC Converter with Built-In Transformer For Renewable Energy Systems", 2022 13th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), دانشگاه شهيد بهشتي تهران, 2022
    Status: Unavailable PDF
2. عاطفه سادات میرهدایتی, حسین شاهین زاده, حامد نفیسی, گورک قرپتیان, محمد بنبوزید, مهدی شانه, , "CHPs and EHPs Effectiveness Evaluation in a Residential Multi-Carrier Energy Hub", 25th Electrical Power Distribution Conference, Alborz, 2021
    Status: Unavailable PDF
3. مهدی شانه, حسین شاهین زاده, محمدرضا ایران پور, رمضان باییندیر, حامد نفیسی, موسی مرزبند, , "Risk Curtailment Assessment in Smart Deregulated Grid with the Presence of Renewable and Storage Sources", ششمين کنفرانس بين المللي پردازش سيگنال و سيستمهاي هوشمند(ICSPIS2020), مشهد, 2020
    Status: Unavailable PDF
4. حسین شاهین زاده, عاطفه سادات میرهدایتی, مهدی شانه, حامد نفیسی, گورک قرپتیان, جلال مرادی, , "Role of Joint 5G-IoT Framework for Smart Grid Interoperability Enhancement", 2020 15th International Conference on Protection and Automation of Power Systems (IPAPS), داننشگاه شيراز, 2020
    Status: Unavailable PDF
5. جلال مرادی, حسین شاهین زاده, حامد نفیسی, گورگ قرپتیان, Mahdi Shaneh, , "Blockchain, a Sustainable Solution for Cybersecurity Using Cryptocurrency for Financial Transactions in Smart Grids", The 24th Electrical Power Distribution Conference, khorramabad, 1398
    Status: Unavailable PDF
6. زهرا داودی بنی, نیلوفر شینی شاهوند, حسین شاهین زاده, مجید معظمی, مهدی شانه, گوورک قرپتیان, , "Application of IoT in Smart Grid: Challenges and Solutions", پنجمين کنفرانس ملي پردازش سيگنال و سيستمهاي هوشمند ايران, دانشگاه صنعتي شاهرود, ۱۳۹۸
    Status: Unavailable PDF