سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری الکترونيک اصفهان ايران ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد الکترونيک آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران ۱۳۸۲
کارشناسی الکترونيک آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران ۱۳۷۷

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه الکترونيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
معاون آموزشي دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد ۱۳۹۰ ۱۳۹۳

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Analyzing and processing of stimulating signals in electrotherapy
2 low level laser therapy
3 FPGA
4 combinational therapy systems in electrotherapy
5 طراحي مدارات الکترونيک قدرت