سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک-بيومکانيک دانشگاه علم و صنعت ايران ايران -
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک-بيومکانيک دانشگاه صنعتي سهند ايران -
کارشناسی مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان ايران -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان