طرحهای پژوهشی

1. حمزه شاهرجبیان مسعود فرحناکیان پیام سرائیان , "طراحي و ساخت دستگاه " پرداختکاري سايشي مغناطيسي بکمک ارتعاشات آلتراسونيک براي سطوح داخلي و بررسي پارامترهاي آن بر زبري سطح قطعات فولادي زنگ نزن", تاریخ تصویب طرح :1393/07/01, تاریخ خاتمه :1396/09/28
2. مسعود فرحناکیان حمزه شاهرجبیان مرتضی بیدرام , "بررسي پارامترهاي لپينگ بر کيفيت سطح و نرخ باربرداري قطعات فولادي", تاریخ تصویب طرح :1393/03/23, تاریخ خاتمه :1395/04/06
3. حمزه شاهرجبیان پیام سرائیان مسعود فرحناکیان , "طراحي و ساخت دستگاه " پرداختکاري سايشي مغناطيسي" بکمک ارتعاشات آلتراسونيک براي سطوح داخلي و بررسي پارامترهاي آن بر زبري سطح قطعات فولادي زنگ"", تاریخ تصویب طرح :1392/12/16, تاریخ خاتمه :1394/04/23
4. , "بررسي و بهينه سازي نيروهاي ماشينکاري و خواص سطحي در فرايند سوراخکاري و فرزکاري ماده مرکب تقويت شده با الياف کربن", تاریخ تصویب طرح :1389/09/23, تاریخ خاتمه :1390/10/23