اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
دستگاه پرداختکاري با ذرات مغناطيسي به کمک ارتعاشات التراسونيک قطعات لوله اي 1395 ایران پیام سرائیان
حمزه شاهرجبيان
مسعود فرحناکیان