سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکانيک-ساخت و توليد دانشگاه بيرجند ايران 1392
کارشناسی ارشد مکانيک-ساخت و توليد دانشگاه بيرجند ايران 1388
کارشناسی مکانيک-ساخت و توليد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مشارکت در ايجاد واحد فناور در مراکز رشد شرکت نهادين صنعت صفه 1390 -
عضو کميته خريد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1399
مدير گروه دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1399
رييس شوراي دانشي فني مهندسي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد 1399 1400

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مواد مرکب و نانومواد مرکب زمينه پليمري
2 مواد مرکب زمينه فلزي
3 فرآوري پليمر