دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 ريخته گري 1 كارشناسي
2 ريخته گري 2 كارشناسي
3 طراحي كوره هاي صنعتي كارشناسي
4 آزمايشگاه ريخته گري كارشناسي
5 كارگاه عمومي كارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات