سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد مواد- شناسايي وانتخاب مواد آزادنجف آباد ايران 1378
کارشناسی مواد-توليد آهن وفولاد آزادنجف آباد ايران 1375

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ريخته گري
2 مواد پيشرفته