کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
بازرسي، نظارت و رسيدگي به شکايات 1393/08/05 دفتر مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي استان استان اصفهان
آشنايي با آيين نامه جديد ارتقاي اعضاء هيات علمي 1394/05/17 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي چالش هاي فرهنگي فراروي خانواده در جهان معاصر 1395/03/17 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده