طرحهای پژوهشی

1. محمدرضا یوسفی غضنفر شاهقلیان , "طراحي و ساخت دو نمونه اوليه مدل آموزشي سيمولاتور صداهاي قلب و ريه", تاریخ تصویب طرح :1400/11/25, تاریخ خاتمه :1401/09/01
2. ندا بهزادفر غضنفر شاهقلیان مهدی خضری , "تشخيص ريتم¬هاي مختلف از سيگنال الکتروکارديوگرام", تاریخ تصویب طرح :1400/11/05, تاریخ خاتمه :1401/04/25
3. ندا بهزادفر غضنفر شاهقلیان , "تشخيص تغيير الگوي رفتاري سالمندان با بررسي پارامترهاي فيزيولوژيک و رفتاري به کمک سيستم پايش از راه دو", تاریخ تصویب طرح :1398/11/29, تاریخ خاتمه :1399/10/16
4. مجيد دهقاني غضنفر شاهقليان محمدرضا يوسفي , "طراحي درايو و پيادهسازي 311 عدد چراغ و نورافکن LED در تيپهاي مختلف", تاریخ تصویب طرح :1396/08/10, تاریخ خاتمه :1397/04/02
5. سيد محمد كارگر غضنفر شاهقليان , "کنترل پروسه احتراق بويلر به روش فازي و بررسي ميزان تاثير آن بر روي راندمان احتراق و صرفه جويي سوخت", تاریخ تصویب طرح :1396/04/01, تاریخ خاتمه :1398/06/15
6. مجید دهقانی محمدرضا یوسفی غضنفر شاهقلیان حسین نصیری اردلی , "طراحي و پياده سازي مبدل DC-DC تمام پل براي سيستم حفاظت کاتدي", تاریخ تصویب طرح :1395/12/17, تاریخ خاتمه :1396/03/06
7. مهناز هاشمي غضنفر شاهقليان , "کنترل تطبيقي سيستمهاي چند عاملي در حضور اغتشاش و عيب عملگ", تاریخ تصویب طرح :1395/08/11, تاریخ خاتمه :1398/06/03
8. غضنفر شاهقلیان بهادر فانی , "تحليل پايداري و طراحي پايدار ساز سيستم قدرت براي بهبود مشخصات پاسخ ديناميکي سيستم قدرت", تاریخ تصویب طرح :1392/11/29, تاریخ خاتمه :1394/04/09
9. غضنفر شاهقلیان علی اصغر امینی منصور زینلی , "تحليل و شبيه سازي اثر ادوات FACTS کنترل شده با تريستور براي افزايش ميرايي سيستم قدرت", تاریخ تصویب طرح :1389/10/01, تاریخ خاتمه :1390/09/01
10. غضنفر شاهقلیان علی اصغر امینی منصور زینلی , "آناليز و شبيه سازي اثر جبران کننده سنکرون استاتيکي روي بهبود پايداري در سيستم قدرت تک ماشينه", تاریخ تصویب طرح :1389/10/01, تاریخ خاتمه :1390/09/01
11. غضنفر شاهقلیان منصور زینلی , "تحليل و شبيه سازي کاربرد کنترل کننده PID در سيستم تشديد دو جرمي با آناليز مقادير ويژه دناميکي", تاریخ تصویب طرح :1387/10/15, تاریخ خاتمه :1388/06/15
12. منصور زینلی غضنفر شاهقلیان محسن آرزومند , "يک روش تحليلي و شبيه سازي از يک استراتژي کنترل فيدبک چندگانه براي منبع تغذيه بدون وقفه تکفاز اينورتري", تاریخ تصویب طرح :1386/08/01, تاریخ خاتمه :1387/08/01
13. غضنفر شاهقلیان محسن آرزومند محمد کاظم صباغی , "اثر تغيير پارامترها بر پايداري ديناميکي در سيستم تنظيم کننده خودکار ولتاژ", تاریخ تصویب طرح :1385/08/01, تاریخ خاتمه :1386/10/01
14. غضنفر شاهقلیان مهرداد رفائی نیا , "بررسي کاهش هارمونيکها در کنترل ولتاژ اينورتر با مدولاسيون پهناي پالس", تاریخ تصویب طرح :1381/03/25, تاریخ خاتمه :1382/03/25