جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
استاد پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1386 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد غضنفر شاهقلیان
رتبه دوم پژوهشگر برتر گروه فني و مهندسي جشنواره علمي، پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي 1389 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي غضنفر شاهقلیان
پژوهشگر برگزيده دانشگاه آزاد اسلامي در جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوري برتر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1389 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري غضنفر شاهقلیان
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد غضنفر شاهقلیان
لوح تقدير پژوهشگر برتر استان اصفهان 1390 استانداري اصفهان غضنفر شاهقلیان
پژوهشگر برتر دانشکده مهندسي برق 1392 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد غضنفر شاهقلیان
پژوهشگر برگزيده گروه مهندسي برق (سال 1398) 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد غضنفر شاهقلیان
جايزه دانشمندان 2 درصد برتر جهان در سال 2020 در حوزه فني و مهندسي (بر اساس پايگاه اسکپوس) 1399 اسکوپوس غضنفر شاهقلیان
مدير مسئول مجله قابل تقدير 1401 جشنواره علمي، پژوهشي و فناوري فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي غضنفر شاهقليان
دانشمند 2 درصد برتر جهان درسال 2022 در حوزه فني و مهندسي 1401 اسکوپوس غضنفر شاهقلیان
پژوهشگر برگزيده گروه فني و مهندسي 1401 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد غضنفر شاهقلیان
دانشمند 2 درصد برتر جهان درسال 2023 2023 اسکوپوس غضنفر شاهقلیان