دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 power system daynamic
2 electric circuits
3 power system analysis and design
4 modern control systems
5 electric machines

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات