دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 اصول سيستم هاي راديولوژي و تصويرگر پزشکي کارشناسي
2 انفورماتيک پزشکي کارشناسي
3 کارگاه آموزشي و آشنايي با کلينيک هاي بهداشتي درماني کارشناسي
4 کارگاه تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي کارشناسي
5 اصول و کليات مديريت خدمات بهداشتي درماني کارشناسي
6 مباني بيومکانيک کارشناسي ارشد
7 طراحي ارتز و پروتز کارشناسي ارشد
8 تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي کارشناسي
9 آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات کارشناسي
10 فناوري اطلاعات در مهندسي پزشکي کارشناسي
11 شبيه سازي ديناميک مولکولي دکتري
12 زبان تخصصي دکتري
13 فنآوري اطلاعات پزشکي 1 کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات