سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي پزشكي(بيومكانيك)، مهندسي مكانيك جامدات و مهندسي رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1400 1401

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 بيومکانيک
2 مهندسي توانبخشي
3 مهندسي بافت مصنوعي
4 بيومکانيک محاسباتي
5 بيومواد